Volební program 2014

SNKK (Sdružení nezávislých kandidátů Kbely) je sdružení kbelských občanů, kterým záleží na tom, co se ve Kbelích děje, i na tom, jak se zde žije. Spojuje nás ochota věnovat svůj volný čas a energii obecním věcem.

Většina z nás má malé děti, proto nám jde zejména o kvalitní vzdělávání a zdravé životní prostředí. Mezi námi jsou ale zástupci všech generací, muži i ženy, mladí lidé i zkušení prarodiče. Máme za sebou zkušenost 4 let ve kbelské komunální politice a chceme tyto zkušenosti využít v dalším volebním období. Chceme nadále pomáhat Kbelům a jejich občanům skrze realizaci našich krátkodobých a dlouhodobých cílů. Chceme Kbely předat našim nástupcům s myšlenkami a plány, jak by měly vypadat za 5 – 10 let a kam by měl jejich rozvoj dále směřovat.

Kbely vidíme jako přátelské místo, ke kterému mají Kbeláci osobní vztah a neváhají pro něj něco udělat. Současně také i jako místo, které si zachová svůj vesnický ráz, které láká k návštěvě a ve kterém panují dobré sousedské vztahy.

SNKK: skládání účtů za volebním obdobím 2010 – 2014

Program_SNKK_2014

NAŠE ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ OBLASTI

I. KBELY UČÍCÍ SE

Vzdělávání je naší prioritou nejen proto, že jsme rodiče, ale i proto, že v něm spatřujeme budoucnost a kvalitu vztahů, které se ve Kbelích rodí a následně i zůstávají. Škola by tak měla být tradičním místem setkávání všech generací Kbeláků. V našich školách chceme využívat zkušenosti a znalosti odborníků, mít co nejkvalitnější vzdělávací podmínky, dostatek míst pro všechny děti ze Kbel a k tomu i nabízet zajímavé volnočasové aktivity.

Krátkodobé cíle (2014 – 2018) 

• KOMUNITNÍ ŠKOLA: Důsledně budeme vyžadovat postupné naplňování vize komunitní školy – více zapojovat rodiče a další obyvatele Kbel do života školy. Škola se stane vzdělávacím, kulturním a společenským centrem obce. Budeme podporovat vícezdrojové financování vzdělávání – zdroji prostředků pro jeho zkvalitňování by měly být rodiče, lokální firmy, zřizovatel, dotace z EU. Budeme podporovat zpřístupňování a otevírání školních a dalších kbelských prostor a sportovišť všem. Zřídíme za tímto účelem obcí placené místo komunitního koordinátora.

• KVALITA VÝUKY: Budeme vytvářet podmínky pro maximální kvalitu výuky pro každé dítě v mateřské i základní škole. Zasadili jsme se o postupné proměny naší základní školy, ale celý proces je velmi dlouhodobý a je teprve na samém začátku. Chceme, aby každý náš učitel měl možnost se maximálně profesně rozvíjet. Věříme, že dobrá škola je ta, která se každý školní rok posune o kousek dál, a k tomu chceme přispět v maximální míře. Chceme naslouchat jak učitelům, tak rodičům, a to s jediným cílem, kterým bude zkvalitňování našich škol.

• NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT: Podpoříme další navyšování kapacity mateřské i základní školy v souladu s nárůstem počtu dětí. Zasadíme se o zlepšení mj. také spoluprací se soukromými MŠ, které budou moci nabídnout pomoc rodičům, jejichž děti se nedostanou do státní školky.

• DĚTSKÉ KROUŽKY, KLUBY A ODDÍLY: Chceme podporovat a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vytvoříme motivační program na podporu vedoucích neziskových dětských a mládežnických organizací, v jehož rámci poskytneme materiální a vzdělávací podporu jednotlivým vedoucím, kteří dobrovolně a zadarmo pracují s dětmi. Prosadíme, aby všechny děti, které chtějí sportovat, měly možnost sportovat ve Kbelích a nemusely nikam dojíždět.

Dlouhodobé cíle (2014 – 2022)

• SPRÁVA ŠKOL A ŠKOLEK: Chceme, aby ředitelé mateřské i základní školy byli v první řadě pedagogickými lídry a vzory kvalitní komunikace s lidmi. Stejně jako v jiných vyspělých zemích chceme směřovat k tomu, že role ředitele nebude naplněna hlavně administrativou a správou školní budovy, ale především péčí o neustálý pedagogický rozvoj  učitelů, kvalitu výuky v každé třídě a tvorbou dobrých mezilidských vztahů.

• KBELSKÉ ŠKOLY MEZI NEJLEPŠÍMI: Do roku 2022 se zasadíme o to, aby obě kbelské školy patřily mezi nejkvalitnější v Praze. Budování kvalitních škol je náročný úkol na několik volebních období, dovést naše školy na úroveň nejlepších pražských je možné nejdříve v horizontu 6 – 10 let. Zajistíme sledování těchto dlouhodobých cílů kbelských škol spoluprací s vedením škol a rodiči.

• PŘEDJÍMÁNÍ VÝVOJE: Rozvoj kapacity mateřské i základní školy musí odpovídat demografickému vývoji. To zahrnuje např. i případnou změnu využívání prostor MŠ při případném poklesu počtu dětí. Za tímto účelem necháme průběžně aktualizovat demografickou studii, aby se neopakovala situace z minulosti.

• PODPORA DĚTEM: Podporu primárně zaměříme na organizace fungující na neziskové a dobrovolnické bázi, které se věnují převážně výchovným a vzdělávacím cílům. Nejvyšší hodnotu pro nás mají organizace, které rozvíjejí osobnosti dětí a směřují k vyšším hodnotám. Takové organizace mají jen zřídka komerční potenciál a jako takové nejvíce zasluhují dlouhodobou podporu.

II. KBELY – MÍSTO, KDE TO ŽIJE

Ráz naší obce je dán především kvalitním společenským – kulturním a sportovním vyžitím. Kbely jsou v tomto směru velmi tradičním místem s pevnými kořeny, které chceme nadále upevňovat. Chceme podporovat a rozvíjet sportovní akce pro děti, udržovat tradiční kulturní  akce, ale také iniciovat vznik nových: hodnotných a kultivujících. Pro naplnění těchto cílů chceme využívat potenciál místních sdružení a podpory kbelských osobností.

Krátkodobé cíle (2014 – 2018)

• MLADÉ RODINY: Podpoříme nabídku aktivit pro mladé rodiny a rozvoj místních mateřských center a rodinných klubů. Kbely se v průběhu posledního desetiletí proměnily na velmi mladou městskou část. Mladé rodiny tvoří téměř 40 % Kbeláků. Chceme proto vytvořit kvalitní zázemí pro jejich rodinný život.

• SETKÁVÁNÍ KBELÁKŮ: Vytvoříme podmínky k tomu, abychom se ve Kbelích více potkávali a poznávali se.  V rozumné míře podpoříme úspěšné a tradiční akce (pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního stromu, farmářské trhy…). Naším záměrem je nabízet i kulturní alternativu masovým anonymním akcím a podporovat vlastní tvorbu kbelských umělců. Chceme pořádat pravidelný filmový a hudební festival.

• SPORTOVCI TÁHNOUCÍ ZA JEDEN PROVAZ: V oblasti sportu zprostředkujeme otevřený dialog mezi všemi sportovními organizacemi a sdruženími (především Sokol –  SK Kbely – NCA Cool Kbely – Palestra). Zintenzivníme spolupráci s Palestrou (spolupráce se studenty jako trenéry mládežnických oddílů, návrh studie multifunkčního sportovního areálu stadionu). Nastavíme pro všechny rovné podmínky – jednotný systém pro přidělování financí sportovním oddílům. Otevřeme kbelská sportoviště (školní hřiště, fotbalové hřiště) veřejnosti. Zřídíme pozici správce veřejných sportovišť ve Kbelích,  který bude o sportovní plochy pečovat.

• FINANCE DĚTEM: Finanční podpora v oblasti sportu musí být určena přednostně dětským kategoriím. Chceme, aby se zvýšila obliba sportu mezi dětmi a mládeží, budeme proto vytvářet optimální podmínky vedoucí k naplnění tohoto cíle. Ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Palestrou budeme vytvářet širokou nabídku sportovních aktivit, pořádat turnaje pod záštitou obce, iniciovat soutěže mezi okolními školami (Kbely, Satalice, Vinoř, Čakovice), vyhlašovat nejlepších mladé sportovce MČ a ZŠ.

Dlouhodobé cíle (2014 – 2022)

• KBELSKÁ SPORTOVIŠTĚ: Plánujeme výstavbu nových sportovních areálů. Hlavním cílem je vybudovat multifunkční areál s atletickým oválem, jehož uživateli budou naši školáci, sportovní oddíly i  veřejnost.

• TRADICE: Využijeme významná kbelská místa k uspořádání společenských a kulturních akcí, navážeme spolupráci s organizacemi, které jsou s naší obcí historicky spojeny. Nemáme na mysli jen Lidový dům, ale i Sokolovnu a kbelský kostel sv. Alžběty. Pokusíme se rozvinout spolupráci s Českým rozhlasem (památné místo prvního rozhlasového vysílání), Leteckým muzeem i Armádou ČR a ve spolupráci s nimi pořádat různorodé kulturní a vzdělávací akce.

III. KBELY JAKO EKOSYSTÉM

Z přírodovědného a společenského pohledu jsou Kbely ekosystémem, podobně jako les nebo louka. Každý zde má své místo, roli, význam a je to vlastně velice spletitý organismus s křehkou rovnováhou. Nikdo není sám, všechno se v důsledku týká všech. Pěstovat toto uvědomění si klademe za svůj dlouhodobý cíl.

Krátkodobé cíle (2014 – 2018) 

• REGULACE VÝSTAVBY: Podpoříme vznik plánu rozvoje a otevřeme diskusi o regulačním plánu. Přírodou rozumíme nejen parky a lesy, ale také pole a fungující zemědělskou krajinu. Proto prosadíme regulaci výstavby, především té developerské. Na základě aktualizované demografické studie vypracujeme plán rozvoje MČ.

• DOPRAVA: Chceme podporovat ekologické způsoby dopravy a zároveň eliminovat negativní dopady dopady na kvalitu života v naší obci. Budeme se snažit o udržení a rozvoj lokální železniční dopravy. Pokusíme se přispět k eliminaci problémů spojených s dopravní bezpečností a dopady provozu na nedalekém Pražském okruhu (výstavba protihlukových valů mezi Kbely a Satalicemi).

• LESOPARK A PAL: Chceme zachovat letňansko-kbelský lesopark, za nějž jsme bojovali, ve stávající podobě. V následujícím období považujeme za zásadní věnovat se situaci okolo areálu PALu a hledat řešení k jeho budoucímu efektivnímu využití, které by pro Kbely nebylo rušivé a zatěžující. Nedopustíme, aby tovární haly ve Kbelích zatěžovaly Kbeláky exhalacemi nebo hlukem více než doposud.

• PO „ZELENÝCH” STEZKÁCH DO OKOLÍ: Budeme pokračovat v již započatém záměru propojení Kbel stezkami s našimi sousedy z okolních obcí. Chůzí či jízdou po takových stezkách se vám, kromě setkání se sousedy, otevřou nové výhledy, kterých si při jízdě autem nestačíte všimnout. Prosadíme vybudování bezpečné stezky ze Kbel do Ctěnic pro pěší a cyklisty.

Dlouhodobé cíle (2018 – 2022)

• VÝCHOVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Dlouhodobě podporujeme a chceme také dále spoluvytvářet a nabízet projekty a akce utvářející vztah k přírodě kolem nás zejména u těch nejmladších Kbeláků (MŠ, ZŠ). Dlouhodobě budeme podporovat případné snahy o šetrný vztah k přírodě, např. při hospodaření na soukromých kbelských zahradách. Budeme v tomto směru navazovat na vytvoření malých ploch pro motýly, ještěrky a jiné živé tvory v Centrálním parku.

• KBELY – „VESNICE” V PRAZE: Zajistíme, aby byla naše obec obklopena přírodou a ne betonem a asfaltem. Nenecháme Kbely srůst s Prahou a vždy budeme bojovat za „zelené Kbely”, klidné místo k bydlení obklopené přírodou.

IV. KBELY PŘÍVĚTIVÉ, OTEVŘENÉ A BEZPEČNÉ

Aby nám tu všem bylo dobře, je třeba přestat spoléhat na to, že to za nás někdo udělá. Po celé minulé volební období jsme si zakládali na slušnosti v politice a na vyvracení představy, že politika na komunální úrovni je něco nečistého či špatného. Podílejte se s námi na veřejném dění a zkvalitněte tak úroveň života ve Kbelích!

Krátkodobé cíle (2014 – 2018)

• PODPORA ODBORNÍKŮ: Budeme prosazovat, aby poradní orgány obce měly otevřená zasedání a byly složeny z odborníků. Chceme otevřít veškerou činnost úřadu a jeho komisí (školství, dopravy, sportu atd.) občanům Kbel. Naším cílem je  motivovat naše spoluobčany k inciativě, nápadům a spolupráci při řešení jednotlivých akcí či projektů. Ve Kbelích žije mnoho odborníků, jejichž pomoci při rozvoji naší obce bychom chtěli intenzivně využívat.

• ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ: Zasadíme se o včasné, viditelné a objektivní zveřejňování dokumentů a informací, o které mají Kbeláci zájem. Budeme prosazovat elektronické vyvěšování zápisů z komisí, zasedání zastupitelstva a rady MČ tak, aby byly všem Kbelákům snadno dostupné. Ze zasedání zastupitelstva chceme pořizovat filmové záznamy, které budou ke shlédnutí on-line.

• BEZPEČNOST VE KBELÍCH: Chceme důsledně zmapovat a minimalizovat rizika ohrožující zdraví a bezpečnost Kbeláků. Nemáme na mysli jen kvalitní práci městské policie  na poli veřejného pořádku, kterou považujeme za samozřejmost, ale i revize  přítomnosti škodlivých materiálů ve starší obecní zástavbě (radon, azbest) a odstranění jejich případných negativních dopadů.

Dlouhodobé cíle (2014 – 2022)

• SLUŠNÁ POLITIKA: Budeme nadále zlepšovat kulturu politického jednání ve Kbelích. Chceme komunikovat se všemi, být otevření, zdvořilí, nadstraničtí, pokusíme se pomoci všem bez rozdílu, chceme spojovat a ne rozdělovat.  Totéž očekáváme od zaměstnanců úřadu, ředitelů škol a dalších vedoucích pracovníků ve službách naší obce.

• REFORMA ÚŘADU: Jasně oddělíme politické reprezentanty ve vedení obce od úředníků. Chceme nadstranické a odborné složení zaměstnanců obecního úřadu. Chceme lidi na svých místech a efektivní fungování obce. Když občané uvidí, že jejich nápady nezapadnou a jsou naopak vítány a zohledňovány, začnou se i oni podílet na správě Kbel.

  • Můžete použít tyto HTML tagy: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <s> <strike> <strong>

  • Comment Feed for this Post
Go to Top