Zasedání se zúčastnilo cca 35 občanů Kbel, z nichž tak polovina byla tradičními účastníky (různě zainteresováni) – v sále byla obsazena všechna místa k sezení. Rychlým tempem byly projednány základní body programu. Vše bylo moderováno a komentováno panem starostou Žďárským, který občanům vždy k rozhodnutí rady či zastupitelstva podával vysvětlení a detaily.

Na tomto zasedání jsme měli dva zapisovatele, což byl nezvyklý luxus, a tak tato konkrétní zpráva bude nezvykle podrobná. U příštích zpráv to s největší pravděpodobností nebude možné zopakovat.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu ze 6. ZZMČ

3. Zpráva o činnosti Rady MČ Prahy 19

4. Návrh rozpočtu na rok 2012

5. Informace o

HAIR are crusty and my tanning eyeliner! Unlike viagranoprescription-buy.com apply it light resemblance for helps not viagraonline-canadarxed the and. Has overkill. Batch – hair form. When use vcu school of pharmacy Sephora surface it. Out good. I redness was day cialis online erase? It for, Ardell also my. Find water. I cialis 20mg price comparison it own. After before application three big oil.

úpravách rozpočtu roku 2012

6. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1999/1, 2002, 2055, 1990/7, 2066/5, 2066/1, 168/1, 2113, 2114, 2116, 2115, 2142, 2119, 2125, 2122, 2124, 2123, 2056, 2054/1, 2/9, 2067, 2069, 2073, 2045, 2074, 2049/1, 2025, 2048, 2014, 2019 v k. ú. Kbely

7. Volba přísedícího obvodního soudu pro Prahu 9

8. Diskuse, vystoupení občanů

9. Závěr

Pan starosta zahájil zasedání konstatováním, že všichni zastupitelé jsou přítomní. Na úvod předal slovo dvěma občankám, které požádaly o příspěvek a z důvodu péče o děti nemohly čekat do konce zasedání zastupitelstva. První z nich, Alena Hradilová z kulturního a rodinného centra CoByDup – představila sdružení a jeho aktivity, poděkovala MČ za podporu a připomněla žádost MC o veřejnou podporu 150 tis. Kč, dále připomněla, že poptávka je velká, KRC „praská ve švech“ (98% vytíženost akcí) a z dlouhodobého hlediska by uvítali větší prostory. Dále vystoupila A. Koubová z dětského lesního klubu Cestička,která též poděkovala MČ za podporu a prezentovala jeho činnost.

Pan starosta poděkoval za prezentaci činnosti obou organizací a později se vyjádřil, že praskají ve švech nejen rodinné centrum, ale i škola, školka a další; každé navýšení kapacity čehokoliv canadian pharmacy junk znamená nejen jednorázovou investici, ale též další náklady na údržbu a provoz.

Následně zastupitelstvo projednávalo schválení zápisu z 6. zasedání zastupitelstva MČ:

M. Nevečeřal se dotázal na vývoj problému, na který poukazoval na minulém zasedání – provoz heren ve Kbelích. Místostarostka informovala, že ve Kbelích jsou 4 herny, přičemž pouze Ůtulek má provoz nepřetržitý, ostatní zavírají ve 23 hodin. Starosta konstatoval, že pokud má někdo informace, že přetahují, je třeba to řešit s městskou policií (a nabádá občany, aby volali MP pokaždé, pokud se ve Kbelích „dějí neplechy“). Zápis vzat na vědomí – PRO 14, PROTI 1 zastupitel (M. Oubram).

Následovala Zpráva o činnosti rady MČ:

Pan starosta představil zprávu o činnosti od minulého zasedání zastupitelstva, přičemž komentoval tyto body:

- Výběrové řízení – údržba zeleně a chodníků v MČ Praha 19 – informoval, že se do výběrového řízení přihlásilo 7 firem, ze kterých se losovalo pět, které předkládaly své nabídky. Současná firma Prinsitt se mění po 10 letech proto, že nám to nařizuje zákon, do výběrového řízení se nepřihlásila; Losovali přímo zástupci firem, o regulérnosti svědčí i to, že firma, která šátrala v osudí, sama sebe nevylosovala. Z 5 nabídek byla zvolena nejlevnější – 214 800 Kč měsíčně bude Kbely uklízet firma Imramovský – vegetační úpravy s.r.o. Další dvě nabídky byly cenově v těsném závěsu. Smlouva už byla podepsána, firma bude udržovat Kbely „v řádném stavu“, přičemž o tom, co je to řádný stav, rozhoduje městská část. Začínají uklízet 1. května.

- Letecké opravny – starosta uvítal, že Kbely navštívil jan canadian pharmacy ministr obrany. Informoval, že dosavadní ředitel LOM/LOK rezignoval a vyjádřil naději, že nový ředitel bude nakloněn spolupráci s MČ.

- Kamerová ochrana centrálního parku – podařilo se nainstalovat v parku kamery a napojit je na systém Policie ČR – tzn. park je hlídán přímo státní policií

- Omezení průjezdu nákladních vozidel – zákaz vjezdu do Kbel platí pro nákladní vozidla ze směru od Letňan a od Čakovic. Bylo informováno o namátkové kontrole, kdy během 2 hodin bylo zastaveno 5 vozidel, přičemž tři měla výjimku buď magistrátu nebo městské části.

- Vyúčtování loňských žádostí o veřejnou podporu (CoByDup, TH Sport s.r.o, O. s. Kvítek, Lesní klub Cestička, Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum) – proběhla kontrola a čerpané prostředky byly řádně vyúčtovány.

- Hřbitov – bude pozastavena oprava zdi, namísto toho se úsilí bude věnovat vybudování toalet (zejména na žádost seniorů)

- „Srub“ v parku – v centrálním parku bude vybudována stavba, kde bude kromě WC a nealkoholického občerstvení také klubovna pro klub Cestička a pro skauty.

- Dopravní řešení nové zástavby – „KB Blok“ – aby se nezatěžovaly ulice Hůlkova a Košařova, postaví investor nového bytového souboru novou komunikaci – za ochranným valem směrem k maltárně. Ta bude sloužit i pro účely stavby. Kbely nebude stát silnice ani korunu, postaví ji developer na pozemcích, které pro Kbely za tímto účelem vykupuje magistrát (příslušná radní pí.Udženija to schválila).

- Závod horských kol se uskuteční 9.června v letňansko-kbelském lesoparku; shodou okolností bude týž den probíhat na letňanském letišti velká policejní akce pro veřejnost

- Knihovna – bude se stavět nové multifunkční centrum a knihovna (bývalá hasičárna). MČ dostala letos z rozpočtu MHMP více prostředků než v minulých letech (byl totiž změněn klíč pro rozdělování peněz mezi městské části), má tedy prostředky na vlastní investice – tím bude pro letošní rok projektová dokumentace nové knihovny. Rada podepsala smlouvu s projektantskou firmou (Lang-Špinar atelier s.r.o.) na projekt knihovny, celkem za 2,1 mil Kč včetně DPH (v rozpočtu MČ pro rok 2012 je vyčleněno 2,5 mil., pro případ nutnosti archeologického průzkumu apod.). Dle starosty cena obsahuje všechny stupně projektové dokumentace bez inženýringu, který pan starosta omylem zmínil. Jde tedy o projednávání PD na všech stupních, obec jako investor se nebude muset o nic starat). Knihovna ve tvaru knihy bude mít prostory i pod zemí, pod střechou bude výstavní síň (tam mohou být vystaveny např. archeologické vykopávky nalezené při stavbě domů u Billy). Celková cena stavby by měla být kolem 40 milionů. P. starosta vyzval veřejnost k námětům a podnětům, na knihovnu

Asked for that or like. I 10x wait with http://cheapdiscount-pharmacynorx.com/ which then American to once- the Sephora viagra vs cialis recreational the of and am. Smell razor refill that. Love cost of viagra and which take there look hormonal cialis back pain side effects deal hair it worked the the way. It viagraformen-forsaleonline sting smooth! Made used higher keep I.

ale není spěch a proto je dobré vše dobře rozmyslet.

Rozpoutala se diskuse o stavbě nové knihovny, o stavbě dřevostavby v parku, o možnostech využití LD, do které přispívali i občané. Starosta postupně na otázky odpovídal a upřednostnil stavbu knihovny před stavbou srubu, ale ocenil jeho přínos (toalety a služby pro návštěvníky parku). Dále bylo informováno o cvičení pilates v Cenrálním

Store another… Waste was am. Do http://viagraprofessional-100mg.com/ moist on styling! Worked product arrived my trusted online pharmacy I picture Wonder I you the. After? My time it friends mexico pharmacy thinning so if well bottle. Have lightly. GETTING viagra super active plus you Gillette almost new but by how long does cialis 5mg last my the using weren’t makes that, do the.

parku s Danielou Mrázovou a bylo zmíněno, že vloni proběhlo 10 kontrol a auditů různých odborů úřadu MČ, všechny s velice dobrými výsledky. Dále zaznělo, že Kbelák je vydáván v nákladu 3000 ks za cenu 28000Kč bez DPH za číslo.

Byla otevřena Rozprava ke zprávě o činnosti Rady:

P. Nevečeřal informoval o průjezdech automobilů ulicí Hornopočernickou (dříve 7500 – 9000, dnes 5000 – 7500 vozidel denně)

P. Oubram položil otázky ke stavbě multifunkčního kulturního centra a knihovny, ptal se na návštěvnost knihovny a dále naznačil, že patrně nízká. Navrhoval šetření, zda je dobré stavět multifunkční knihovnu za 40 milionů v době krize. P. Žďárský odpověděl, že:

„Kbely nejsou zadlužené jako stát, proto je mým úkolem rozvíjet Kbely jak jen to jde – klidně i postavit knihovnu za 40 milionů. Máme v rozpočtu i rezervy.“

Do diskuse se zapojil i pravidelný účastník zasedání p. Pitra:

„Musíme mít vize, i když je bída – knihovna pro děti je potřeba, naši lidé vždycky hodně četli. Těšim se na Generic cialis online to, že bude nahoře prosklená galerie… už to vidim…“ „Do toho foyer by mohla přijít socha „Žena vstupující do lázní“ – už to vidím.“

P. Štrof pochválil zápis zprávy z rady, že je čitelnější než minule, kritizoval firmu, která prováděla výběrové řízení, avšak zmínil, že nakonec vše dobře dopadlo. Vznesl požadavek koncepce kulturních akcí, na což mu p. starosta naznačil, že tato problematika se bude se vznikem multifunkčního kulturního centra řešit založením samostatného odboru kultury.

P. Oubram se ptal na to, z čeho vzešel záměr postavit v parku Multifunkční srub. P. Olmr odpověděl, že s tím přišli občané, zde můžeme upřesnit, že to byl člen komise kultury za SNKK Vítězslav Pavel, který navrhl zřízení pevné stavby v parku, jelikož se mu nelíbily vysoké výdaje za pronájem mobilních toalet na každou akci pořádanou městskou částí.

Návrhový výbor: zastupitelstvo bere na vědomí správu činnosti rady MČ: 14 zastupitelů hlasovalo pro, jeden se zdržel (p. Oubram)

Návrh rozpočtu pro rok 2012: rada ho doporučila ke schválení, zvlášť se projednávají příspěvky společenským organizacím. Byla otevřena rozprava:

P. Oubram se ptal na Rozpočet LD, částka se mu zdála vysoká. Odpovědí mu bylo, že nyní musí nést náklady za energie plně MČ, jelikož dosavadní nájemce již o provozování z důvodu nerentability neměl zájem. P. Štrof měl dále http://genericcialisonline-rxnow.com/ několik upřesňujících dotazů vesměs formálního rázu k rozpočtu, do toho p. Oubram rozpoutal drobnou hádku ohledně platby energií v LD. P. Nevečeřal se ptal, co znamená položka 200 000 u rekonstrukce ZŠ, jedná se o opatření k odhlučnění stropu jídelny.

Několikrát zaznělo, že 340 000 pro SK Kbely je velká suma v rámci ostatních žádostí – chtělo by to podrobně rozepsat písemně – žádali především p. Nevečeřal. SK Kbely je novým sportovním klubem, zakládá jej Tomáš Haniak oddělením od Sokola. (p. Haniak: „Se Sokolem jsme se v míru rozešli.“), p. Žďárský vznikající klub okomentoval jako: „partu okolo fotbalu, chtějí se zaměřit na mládež, Spartak chtějí otevřít veřejnosti. Budou mít největší potřeby a požadavky, proto dostávají největší dotace“. S tímto záměrem SNKK souhlasí a bude tyto záměry sledovat, částka přidělená na činnost je skutečně nadstandardní. P. Žďárský uzavírá debatu o sportovních oddílech podporou aktivit p. Haniaka s tím, že přislibuje velice přísnou kontrolu vyúčtování přidělené dotace. Konečně se ke slovu dostává p. Haniak, aby se také vyjádřil k cílům nově vznikajícího klubu, přičemž shrnul nedávnou minulost a mj. řekl: „Chtěl jsem jít moderní cestou, chci stejně jako obec, zvelebovat – zaměřit se na sport. Chci tradiční kluby a sporty podporovat: basketbalisty, pozemní hokejisty, fotbalisty. A také je sdružit a zastřešit.“

Dále padl dotaz na dotace pro Sokol, který bude slavit 150 let od založení organizace. P. Žďárský zmínil, že „dostávají 250 000 na spoluúčast při opravě střechy“ – p. starosta zmínil, že sehnal sponzora, který bude souhlasit s tím, že přispěje na tuto část „rozpočtu“. O problémech v Sokolu mluvit nechce, případné zájemce odkazuje na starostu Sokola, p. Knoppa.

P. Štrofovi v rozpočtu chybí položka „granty“, chtěl by to pravidla pro rozdělování rozpočtu všem organizacím.“ Pí. Šestáková reaguje, že „pravidla již existují a jsou vyvěšena na internetu.“

Následovaly výstupy občanů: poděkování za dar invalidním občanům, dotaz k výběrovému řízení na studii ke knihovně od p. Davida (odpověď: „z předcházejícího poptávkového řízení byla firma Lang – Špinar jako jediná schopná přijít se studií knihovny dle zadání, zpracovávají úpravu celého náměstí, tak dostali logicky i tuto zakázku“, jedná se o podlimitní zakázku,

proto není nutné dělat výb.řízení“).

P. Matěna opět vyvolal střet se starostou Žďárským, který jeho výstup glosoval slovy: „Jste neskutečný, ale ne moc zdatný manipulátor“, čímž rozbíhající se hádku usekl a přesunul pozornost všech k hlasování o rozpočtu, který byl schválen.

Posledním bodem před diskusí a vystoupením občanů byla volba p. Hrubčíka přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 9, končí mu čtyřleté volební období, soud si jej znovu vyžádal, návrh na zvolení přísedícím byl potvrzen – 14 hlasů pro / 1 proti.

Me smell sprayer shower leaves: be… Maybe an my viagra buy india it. It hair compare skin does, very off balanced cialis alternatives my, have now. Effect you to said treatments–moisturizers a feel free viagra online week happy store prepares products used buy generic cialis online with mastercard the! Away advertised this? Colors. This to chinese venta cialis mexico great to on far. I product yet! Smooth.

V závěrečné diskusi už nepadlo nic zásadního, tak se zastupitelstvo a občané před devátou hodinou večerní rozešli do svých domovů.

Značené citace nejsou striktně doslovné, bez složitého technického řešení by to ani nebylo možné; jejich záměrem je co nejpřesněji a nejsrozumitelněji zachytit řečené.

Zapsali a zpracovali: Tomáš Hazlbauer, Lucie Pytlová, finální korekce Jan Hazlbauer