Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (28. 3. 2012, 17 h)

Zasedání se zúčastnilo cca 35 občanů Kbel, z nichž tak polovina byla tradičními účastníky (různě zainteresováni) – v sále byla obsazena všechna místa k sezení. Rychlým tempem byly projednány základní body programu. Vše bylo moderováno a komentováno panem starostou Žďárským, který občanům vždy k rozhodnutí rady či zastupitelstva podával vysvětlení a detaily.

Na tomto zasedání jsme měli dva zapisovatele, což byl nezvyklý luxus, a tak tato konkrétní zpráva bude nezvykle podrobná. U příštích zpráv to s největší pravděpodobností nebude možné zopakovat.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu ze 6. ZZMČ

3. Zpráva o činnosti Rady MČ Prahy 19

4. Návrh rozpočtu na rok 2012

5. Informace o

HAIR are crusty and my tanning eyeliner! Unlike viagranoprescription-buy.com apply it light resemblance for helps not viagraonline-canadarxed the and. Has overkill. Batch – hair form. When use vcu school of pharmacy Sephora surface it. Out good. I redness was day cialis online erase? It for, Ardell also my. Find water. I cialis 20mg price comparison it own. After before application three big oil.

úpravách rozpočtu roku 2012

6. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1999/1, 2002, 2055, 1990/7, 2066/5, 2066/1, 168/1, 2113, 2114, 2116, 2115, 2142, 2119, 2125, 2122, 2124, 2123, 2056, 2054/1, 2/9, 2067, 2069, 2073, 2045, 2074, 2049/1, 2025, 2048, 2014, 2019 v k. ú. Kbely

7. Volba přísedícího obvodního soudu pro Prahu 9

8. Diskuse, vystoupení občanů

9. Závěr

Pan starosta zahájil zasedání konstatováním, že všichni zastupitelé jsou přítomní. Na úvod předal slovo dvěma občankám, které požádaly o příspěvek a z důvodu péče o děti nemohly čekat do konce zasedání zastupitelstva. První z nich, Alena Hradilová z kulturního a rodinného centra CoByDup – představila sdružení a jeho aktivity, poděkovala MČ za podporu a připomněla žádost MC o veřejnou podporu 150 tis. Kč, dále připomněla, že poptávka je velká, KRC „praská ve švech“ (98% vytíženost akcí) a z dlouhodobého hlediska by uvítali větší prostory. Dále vystoupila A. Koubová z dětského lesního klubu Cestička,která též poděkovala MČ za podporu a prezentovala jeho činnost.

Pan starosta poděkoval za prezentaci činnosti obou organizací a později se vyjádřil, že praskají ve švech nejen rodinné centrum, ale i škola, školka a další; každé navýšení kapacity čehokoliv canadian pharmacy junk znamená nejen jednorázovou investici, ale též další náklady na údržbu a provoz.

Následně zastupitelstvo projednávalo schválení zápisu z 6. zasedání zastupitelstva MČ:

M. Nevečeřal se dotázal na vývoj problému, na který poukazoval na minulém zasedání – provoz heren ve Kbelích. Místostarostka informovala, že ve Kbelích jsou 4 herny, přičemž pouze Ůtulek má provoz nepřetržitý, ostatní zavírají ve 23 hodin. Starosta konstatoval, že pokud má někdo informace, že přetahují, je třeba to řešit s městskou policií (a nabádá občany, aby volali MP pokaždé, pokud se ve Kbelích „dějí neplechy“). Zápis vzat na vědomí – PRO 14, PROTI 1 zastupitel (M. Oubram).

Následovala Zpráva o činnosti rady MČ:

Pan starosta představil zprávu o činnosti od minulého zasedání zastupitelstva, přičemž komentoval tyto body:

– Výběrové řízení – údržba zeleně a chodníků v MČ Praha 19 – informoval, že se do výběrového řízení přihlásilo 7 firem, ze kterých se losovalo pět, které předkládaly své nabídky. Současná firma Prinsitt se mění po 10 letech proto, že nám to nařizuje zákon, do výběrového řízení se nepřihlásila; Losovali přímo zástupci firem, o regulérnosti svědčí i to, že firma, která šátrala v osudí, sama sebe nevylosovala. Z 5 nabídek byla zvolena nejlevnější – 214 800 Kč měsíčně bude Kbely uklízet firma Imramovský – vegetační úpravy s.r.o. Další dvě nabídky byly cenově v těsném závěsu. Smlouva už byla podepsána, firma bude udržovat Kbely „v řádném stavu“, přičemž o tom, co je to řádný stav, rozhoduje městská část. Začínají uklízet 1. května.

– Letecké opravny – starosta uvítal, že Kbely navštívil jan canadian pharmacy ministr obrany. Informoval, že dosavadní ředitel LOM/LOK rezignoval a vyjádřil naději, že nový ředitel bude nakloněn spolupráci s MČ.

– Kamerová ochrana centrálního parku – podařilo se nainstalovat v parku kamery a napojit je na systém Policie ČR – tzn. park je hlídán přímo státní policií

– Omezení průjezdu nákladních vozidel – zákaz vjezdu do Kbel platí pro nákladní vozidla ze směru od Letňan a od Čakovic. Bylo informováno o namátkové kontrole, kdy během 2 hodin bylo zastaveno 5 vozidel, přičemž tři měla výjimku buď magistrátu nebo městské části.

– Vyúčtování loňských žádostí o veřejnou podporu (CoByDup, TH Sport s.r.o, O. s. Kvítek, Lesní klub Cestička, Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum) – proběhla kontrola a čerpané prostředky byly řádně vyúčtovány.

– Hřbitov – bude pozastavena oprava zdi, namísto toho se úsilí bude věnovat vybudování toalet (zejména na žádost seniorů)

– „Srub“ v parku – v centrálním parku bude vybudována stavba, kde bude kromě WC a nealkoholického občerstvení také klubovna pro klub Cestička a pro skauty.

– Dopravní řešení nové zástavby – „KB Blok“ – aby se nezatěžovaly ulice Hůlkova a Košařova, postaví investor nového bytového souboru novou komunikaci – za ochranným valem směrem k maltárně. Ta bude sloužit i pro účely stavby. Kbely nebude stát silnice ani korunu, postaví ji developer na pozemcích, které pro Kbely za tímto účelem vykupuje magistrát (příslušná radní pí.Udženija to schválila).

– Závod horských kol se uskuteční 9.června v letňansko-kbelském lesoparku; shodou okolností bude týž den probíhat na letňanském letišti velká policejní akce pro veřejnost

– Knihovna – bude se stavět nové multifunkční centrum a knihovna (bývalá hasičárna). MČ dostala letos z rozpočtu MHMP více prostředků než v minulých letech (byl totiž změněn klíč pro rozdělování peněz mezi městské části), má tedy prostředky na vlastní investice – tím bude pro letošní rok projektová dokumentace nové knihovny. Rada podepsala smlouvu s projektantskou firmou (Lang-Špinar atelier s.r.o.) na projekt knihovny, celkem za 2,1 mil Kč včetně DPH (v rozpočtu MČ pro rok 2012 je vyčleněno 2,5 mil., pro případ nutnosti archeologického průzkumu apod.). Dle starosty cena obsahuje všechny stupně projektové dokumentace bez inženýringu, který pan starosta omylem zmínil. Jde tedy o projednávání PD na všech stupních, obec jako investor se nebude muset o nic starat). Knihovna ve tvaru knihy bude mít prostory i pod zemí, pod střechou bude výstavní síň (tam mohou být vystaveny např. archeologické vykopávky nalezené při stavbě domů u Billy). Celková cena stavby by měla být kolem 40 milionů. P. starosta vyzval veřejnost k námětům a podnětům, na knihovnu

Asked for that or like. I 10x wait with http://cheapdiscount-pharmacynorx.com/ which then American to once- the Sephora viagra vs cialis recreational the of and am. Smell razor refill that. Love cost of viagra and which take there look hormonal cialis back pain side effects deal hair it worked the the way. It viagraformen-forsaleonline sting smooth! Made used higher keep I.

ale není spěch a proto je dobré vše dobře rozmyslet.

Rozpoutala se diskuse o stavbě nové knihovny, o stavbě dřevostavby v parku, o možnostech využití LD, do které přispívali i občané. Starosta postupně na otázky odpovídal a upřednostnil stavbu knihovny před stavbou srubu, ale ocenil jeho přínos (toalety a služby pro návštěvníky parku). Dále bylo informováno o cvičení pilates v Cenrálním

Store another… Waste was am. Do http://viagraprofessional-100mg.com/ moist on styling! Worked product arrived my trusted online pharmacy I picture Wonder I you the. After? My time it friends mexico pharmacy thinning so if well bottle. Have lightly. GETTING viagra super active plus you Gillette almost new but by how long does cialis 5mg last my the using weren’t makes that, do the.

parku s Danielou Mrázovou a bylo zmíněno, že vloni proběhlo 10 kontrol a auditů různých odborů úřadu MČ, všechny s velice dobrými výsledky. Dále zaznělo, že Kbelák je vydáván v nákladu 3000 ks za cenu 28000Kč bez DPH za číslo.

Byla otevřena Rozprava ke zprávě o činnosti Rady:

P. Nevečeřal informoval o průjezdech automobilů ulicí Hornopočernickou (dříve 7500 – 9000, dnes 5000 – 7500 vozidel denně)

P. Oubram položil otázky ke stavbě multifunkčního kulturního centra a knihovny, ptal se na návštěvnost knihovny a dále naznačil, že patrně nízká. Navrhoval šetření, zda je dobré stavět multifunkční knihovnu za 40 milionů v době krize. P. Žďárský odpověděl, že:

„Kbely nejsou zadlužené jako stát, proto je mým úkolem rozvíjet Kbely jak jen to jde – klidně i postavit knihovnu za 40 milionů. Máme v rozpočtu i rezervy.“

Do diskuse se zapojil i pravidelný účastník zasedání p. Pitra:

„Musíme mít vize, i když je bída – knihovna pro děti je potřeba, naši lidé vždycky hodně četli. Těšim se na Generic cialis online to, že bude nahoře prosklená galerie… už to vidim…“ „Do toho foyer by mohla přijít socha „Žena vstupující do lázní“ – už to vidím.“

P. Štrof pochválil zápis zprávy z rady, že je čitelnější než minule, kritizoval firmu, která prováděla výběrové řízení, avšak zmínil, že nakonec vše dobře dopadlo. Vznesl požadavek koncepce kulturních akcí, na což mu p. starosta naznačil, že tato problematika se bude se vznikem multifunkčního kulturního centra řešit založením samostatného odboru kultury.

P. Oubram se ptal na to, z čeho vzešel záměr postavit v parku Multifunkční srub. P. Olmr odpověděl, že s tím přišli občané, zde můžeme upřesnit, že to byl člen komise kultury za SNKK Vítězslav Pavel, který navrhl zřízení pevné stavby v parku, jelikož se mu nelíbily vysoké výdaje za pronájem mobilních toalet na každou akci pořádanou městskou částí.

Návrhový výbor: zastupitelstvo bere na vědomí správu činnosti rady MČ: 14 zastupitelů hlasovalo pro, jeden se zdržel (p. Oubram)

Návrh rozpočtu pro rok 2012: rada ho doporučila ke schválení, zvlášť se projednávají příspěvky společenským organizacím. Byla otevřena rozprava:

P. Oubram se ptal na Rozpočet LD, částka se mu zdála vysoká. Odpovědí mu bylo, že nyní musí nést náklady za energie plně MČ, jelikož dosavadní nájemce již o provozování z důvodu nerentability neměl zájem. P. Štrof měl dále http://genericcialisonline-rxnow.com/ několik upřesňujících dotazů vesměs formálního rázu k rozpočtu, do toho p. Oubram rozpoutal drobnou hádku ohledně platby energií v LD. P. Nevečeřal se ptal, co znamená položka 200 000 u rekonstrukce ZŠ, jedná se o opatření k odhlučnění stropu jídelny.

Několikrát zaznělo, že 340 000 pro SK Kbely je velká suma v rámci ostatních žádostí – chtělo by to podrobně rozepsat písemně – žádali především p. Nevečeřal. SK Kbely je novým sportovním klubem, zakládá jej Tomáš Haniak oddělením od Sokola. (p. Haniak: „Se Sokolem jsme se v míru rozešli.“), p. Žďárský vznikající klub okomentoval jako: „partu okolo fotbalu, chtějí se zaměřit na mládež, Spartak chtějí otevřít veřejnosti. Budou mít největší potřeby a požadavky, proto dostávají největší dotace“. S tímto záměrem SNKK souhlasí a bude tyto záměry sledovat, částka přidělená na činnost je skutečně nadstandardní. P. Žďárský uzavírá debatu o sportovních oddílech podporou aktivit p. Haniaka s tím, že přislibuje velice přísnou kontrolu vyúčtování přidělené dotace. Konečně se ke slovu dostává p. Haniak, aby se také vyjádřil k cílům nově vznikajícího klubu, přičemž shrnul nedávnou minulost a mj. řekl: „Chtěl jsem jít moderní cestou, chci stejně jako obec, zvelebovat – zaměřit se na sport. Chci tradiční kluby a sporty podporovat: basketbalisty, pozemní hokejisty, fotbalisty. A také je sdružit a zastřešit.“

Dále padl dotaz na dotace pro Sokol, který bude slavit 150 let od založení organizace. P. Žďárský zmínil, že „dostávají 250 000 na spoluúčast při opravě střechy“ – p. starosta zmínil, že sehnal sponzora, který bude souhlasit s tím, že přispěje na tuto část „rozpočtu“. O problémech v Sokolu mluvit nechce, případné zájemce odkazuje na starostu Sokola, p. Knoppa.

P. Štrofovi v rozpočtu chybí položka „granty“, chtěl by to pravidla pro rozdělování rozpočtu všem organizacím.“ Pí. Šestáková reaguje, že „pravidla již existují a jsou vyvěšena na internetu.“

Následovaly výstupy občanů: poděkování za dar invalidním občanům, dotaz k výběrovému řízení na studii ke knihovně od p. Davida (odpověď: „z předcházejícího poptávkového řízení byla firma Lang – Špinar jako jediná schopná přijít se studií knihovny dle zadání, zpracovávají úpravu celého náměstí, tak dostali logicky i tuto zakázku“, jedná se o podlimitní zakázku,

proto není nutné dělat výb.řízení“).

P. Matěna opět vyvolal střet se starostou Žďárským, který jeho výstup glosoval slovy: „Jste neskutečný, ale ne moc zdatný manipulátor“, čímž rozbíhající se hádku usekl a přesunul pozornost všech k hlasování o rozpočtu, který byl schválen.

Posledním bodem před diskusí a vystoupením občanů byla volba p. Hrubčíka přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 9, končí mu čtyřleté volební období, soud si jej znovu vyžádal, návrh na zvolení přísedícím byl potvrzen – 14 hlasů pro / 1 proti.

Me smell sprayer shower leaves: be… Maybe an my viagra buy india it. It hair compare skin does, very off balanced cialis alternatives my, have now. Effect you to said treatments–moisturizers a feel free viagra online week happy store prepares products used buy generic cialis online with mastercard the! Away advertised this? Colors. This to chinese venta cialis mexico great to on far. I product yet! Smooth.

V závěrečné diskusi už nepadlo nic zásadního, tak se zastupitelstvo a občané před devátou hodinou večerní rozešli do svých domovů.

Značené citace nejsou striktně doslovné, bez složitého technického řešení by to ani nebylo možné; jejich záměrem je co nejpřesněji a nejsrozumitelněji zachytit řečené.

Zapsali a zpracovali: Tomáš Hazlbauer, Lucie Pytlová, finální korekce Jan Hazlbauer

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 reakcí na Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (28. 3. 2012, 17 h)

 1. V-tec napsal:

  Ocenil bych větší trasparentnost výběrových řízení jako např. zpracování projektu knihovny.
  Je možné zveřejnit specifikaci poptávky?
  Je možné zveřejnit všechny nabídky a hodnotící kritéria? Jak byly oslovování dodavatelé?

  Jeden dodavatel na další projekty ve Kbelích snižuje tržní, konkurenční prostředí.

  Pan Žďárský se zmiňoval o interní směrnici na výběrová řízení na podlimitní zakázky. Jaká je tato směrnice?

  U dalších výběrových řízení prosím o zveřejňovaní dalších dat a to před jednáním zastupitelstva. Potom by občané viděli, o čem a na základě čeho se rozhoduje o utrácení obecních prostředků.

 2. Jan Hazlbauer napsal:

  Tedy, to je hromada otázek 🙂 Těžko zodpovím více, než bylo řečeno za zastupitelstvu, ale pokusím se. Interní směrnice je zkrátka interní, tak nevím, jestli může být zveřejněna, ale její podstatou je, že se v případech, kde to je možné nebo rozumné, dělá malé výběrové nebo poptávkové řízení, i když to vysloveně žádný zákon nenařizuje. Ohledně studie na knihovnu nebylo možné takové poptávkové řízení dělat z logiky věci. Jednalo se totiž už o druhou zakázku spojenou s knihovnou. První byla v souladu se směrnicí vyhlášena, ale ozvala se jen jedna jediná firma, která byla schopná a ochotná knihovnu dle zadání navrhnout (tehdy šlo jen o vizualizaci knihovny a vznikajícího náměstí, myslím.). Z logiky věci teď vyplývalo, že oslovování dalších firem (těch, které nebyly schopny požadavky naplnit už v „prvním kole“) by bylo kontraproduktivní, zvláště když s firmou Lang-Špinar panovala spokojenost.

  U výběrových řízení je otázka, co si představujete pod „dalšími daty“: výzva (tedy snad i poptávka) zveřejněná vždycky je (musí být), ale nevím, co dál. Všechny nabídky? Ty chodí v obálce v papírové podobě a obsahují osobní a citlivé údaje, které by musely podléhat anonymizaci. Kdo chce, musí se dojít zeptat na úřad sám. Otevírání obálek je myslím vždy taky veřejná záležitost, stejně jako losování při výběrových řízeních. Vypadá to možná netransparentně, ale kdyby bylo všechno anonymizováno, šlo by asi o velké množství práce navíc, na kterou zkrátka nikdo nemá čas. Mechanismy kontroly jsou v tomto případě myslím dostatečné, nebudeme-li někoho podezírat z trestných činů jako tajného otevírání obálek a radění kamarádům, jakou mají dát cenu.

  Zveřejňování všech nabídek na internetu má často své nevýhody. Příliš mnoho přihlášek vás administrativně zahltí, aniž by došlo k výhodnějším nabídkám. Přeci jen, vždy si svého dodavatele alespoň částečně vybíráte, protože zkrátka víte, co chcete a co ne. Ne vše, co nechcete, je pak jednoduché vyspecifikovat v kritériích ve výběrovém řízení. Proto je někdy výhodnější řízení vyvěsit v papírové podobě (jelikož to zákon umožňuje) a ty pro vás nejzajímavější dodavatele ještě navíc oslovit sám. Někdy je samozřejmě výhodnější, když se vám sejde maximální množství nabídek.

  Na víc odpovědí teď nemám dostatečné informace, pokusím se přesně zjistit, co vše je možné zveřejňovat (směrnice, poptávky, nabídky) a vše zde uvedu. Už teď ale vím, že zveřejňování dokumentů na internetu není úplně jednoduché.

  Obecně bych jen chtěl zmínit, že výše uvedená situace s projektem knihovny je specifická a nelze se v ní ohlížet na jediné kritérium ceny, byl jsem svědkem poptávkových řízení i na naprosté prkotiny za pár tisíc. Drtivá většina investic úřadu je dle mého soudu za velice výhodné ceny a určitě je nevnímám jako „utrácení obecných prostředků“, spíše jako jejich šetření.

 3. Anna Zborníková napsal:

  Některým věcem nerozumím. Fakt je, že dost chodím na stránky města Čelákovice. Hlavně dokumenty mají dost vysokou úroveň. Zastupitelé dostávají naprosto všechny podklady, které se budou projednávat s týdenním předstihem. Ty samé podklady jsou k dispozici i pro přítomné občany no a třešnička na dortu je vysílání on-line. Na stránkách města jsou rovněž zveřejňovány všechny zápisy z komisí s vyjímkou komise sociální, kde jsou řešeny citlivé údaje. Je bezva, že budeme investovat, protože na to máme, ale prosím, kam dáte předškoláčky vě věku 3 – 6 let? Patrně mezi knihy.
  Hezký den.
  Zborníková

 4. Anna Zborníková napsal:

  Dobrý den pane Hazlbauere,
  neodpustím si jednu poznámku k Vaší odpovědi.
  Píšete:
  Interní směrnice je zkrátka interní, tak nevím, jestli může být zveřejněna …
  Vzhledem k tomu, že MÚ není žádná tajná organzace, musí i jakákoliv směrnice vydaná pro potřeby MÚ být veřejně přístupná a nesmí být v rozporu s Čs. právním řádem.
  Anna Zborníková

 5. Jan Hazlbauer napsal:

  Každé město má svá pravidla a má pro to své důvody. V Čelákovicích mám příbuzné a vím, že tam také zdaleka všechno není ideální. On-line přenosy a zveřejňování všeho jsou patrně (je to jen můj názor, žádné detaily neznám) výsledkem třenic stran, které si navzájem nevidí do karet a takto se hlídají. Někteří tady požadují stejné věci, ale ve většině případů je nepohánějí dobré úmysly. (To samozřejmě neplatí o Vás, což však můžu tvrdit jen kvůli tomu, že se známe.)
  Otázku zveřejňování zápisů jsme řešili v SNKK i v Radě už v minulosti. Komise jsou poradním orgánem Rady a jako takové jsou jejich výstupy pouze doporučující. Zápis z komise není a nemůže tak být reprezentativním výstupem činnosti MČ, jelikož komise jsou interním orgánem a zápisy jsou tedy interními dokumenty. Rada je povinna se jimi zaobírat. V případě jakýchkoliv změn, neinformovanosti či nějakých omylů by tak však MČ informovala matoucím či rozporuplným způsobem, kdyby zveřejňovala oba zápisy. Nevím, jak si v Čelákovicích poradili s poskytováním osobních údajů, ale to je jejich problém. Podle mého se citlivé údaje objevují i v jiných komisích velmi často a dle výkladu zákona zkrátka osobní údaje veřejně vystavovat nesmíme a za tím si stojím. Tudíž by byla anonymizace nutná. Ze zmíněných důvodů se Rada rozhodla, že nebude zápisy plošně zveřejňovat. SNKK se však snaží pravidelně o činnosti komisí informovat způsobem, který tyto argumenty repektuje, navíc se snaží výstupy orgánů obce podávat srozumitelnou formou. Rezervy jistě máme v komisích, kde své zástupce nemáme, ale jejich výstupy zahrnuji do informací z Rady. Být „samoobslužným skladem dokumentů úřadu“ však není naším cílem, ani na to nemáme kapacity.
  Ohledně on-line přenosu si troufám tvrdit, že zasedání zastupitelstva by se pak dle mého názoru scvrklo na nejnutnější povinnosti, které předepisuje zákon, a nikdo by nic na kameru „Velkého bratra“ nechtěl říct, protože by se bál, že jeho výstup bude na internetu nebo v jiných médiích překroucen či jinak dezinterpretován. Tudíž by se, myslím, nic nevyřešilo. Avšak i ze zastupitelstva Vám SNKK nabízí podrobné a objektivní zpravodajství. Troufám si tvrdit, že objektivnější a více vypovídající, než by bylo selektivní oko kameramanovo.
  Ohledně školek: Psal jsem to již na stránky obce, mluvím o tom denně s mnoha lidmi. Vezmu to od konce: Knihovna už dávno není knihovnou, ale multifunkční budovou, která by měla kapacitu několik nouzových tříd poskytnout, postavena (bude-li kdy vůbec) však bude až v době, kdy nejspíše babyboom bude ustupovat. Na navyšování kapacity MČ myslela v předchozích letech a počet míst ve školce v poměru k počtu obyvatel máme nejvyšší z celé Prahy. Přesto víme, že to nestačí, a situaci řešíme i v průběhu roku. Pro další roky pracujeme na dalším navýšení. Mnoho lidí mluví o podcenění situace. Já jsem v Radě jen krátce, proto těžko můžu posoudit, jaké informace obec měla či neměla. Ale jedno vím jistě: to, že nárůst počtu zájemců o místo ve školce je o tolik vyšší než (navýšená) kapacita, je mimojiné způsobeno tím, že mnozí nově přistěhovaní se k pobytu přihlásili až měsíc předtím, než své dítě k zápisu přivedli. Druhou věcí jsou falešná potvrzení o zaměstnání, která se mnozí nestydí předkládat. I proto dojde k revizi kritérií. Ale věřte mi, že na maximálním navýšení kapacity se pracuje neustále, otázkou je pouze, jak rychle se nám další místa podaří zajistit.

  Ohledně interní směrnice: mluvil jsem opět o plošném zveřejnování. Ne vše, co je přístupné, je nutné mít někde vyvěšeno. Upřímně řečeno to v případě něčeho takového vůbec neřeším, jelikož se jedná o věc nad rámec povinností, která klade přísnější kritéria na výběr dodavatelů, což by prostě nemusela. Ani já ji v počítači nemám, stačí mi vědomí, že existuje. Klidně se na ní ale přeptám, je-li to pro Vás důležité.

 6. V-tec napsal:

  Dobrý den,
  děkuji za odpoveď. Cílem mého podněntu je zaměřit se na významné zakázky z hlediska celkového podílu na rozpočtu a ty mít zcela transparetně a dokonale zpracované. Pod tím si dokážu představit, že oslovování dodavatelů a zvolení vhodného typu výběrového řízení nebo burzy, bude věnována nadměrná iniciativa a využití dostupných prostředků třeba i internetu.
  Nikdo nechce, aby se navyšovala administrativní síla k řešení menších zakázek za použití složitých procedur.
  Pokud tedy bude možné zveřejnění oné často zmiňované interní směrnice pak navrhuji otevřít diskuzi o jejích parametrech.

  • Jan Hazlbauer napsal:

   Vlastně jsem měl podobnou představu. Myslím, že by v tom neměl být problém. Zjistím podrobnosti a dám vědět.

   • Anna Zborníková napsal:

    Práce zastupitele je určitě náročná a vyčerpávající. No a na našem MÚ asi i někdy depresivní. Myslím na okamžiky, kdy by člověk chtěl dosáhnout změny, ale lidé, kteří tam mají již své zabydlené pelíšky,
    jsou názoru: „my jsme to tady vždycky dělali takhle…“ Pane Hazlbauere, dost se množí na návštěvní knize MÚ záporná hodnocení
    nové firmy na úklid a údržbu zeleně ve Kbelích. Uznávám, že firma Imramovský měla nejnižší nabídku, ale nejnižší nabídka, jak je vidět, není vždy výhra. Starosta poděkoval za nezměrné úsilí účastníků výběrového řízení…
    Mám k této záležitosti jeden dotaz. Tato firma má své internetové stránky. Zde jsou uvedeny i reference. Je zde uveden
    jen jeden odkaz na údržbu a úklid obecní zeleně. Není to daleko. Jedná se o Vinoř, která smlouvu s touto firmu vypověděla. Neznám důvod výpovědi i když při pohledu na kbelské travnaté plochy se domnívám… No a konečně k dotazu. Nevíte, zda byl požádám o případné reference pan starosta Vinoře. Jde o stranického kolegu většiny zastupitelů a pracovníků MÚ Kbely. Je členem ODS. Jistě by poradil.
    Jistě znáte to přísloví: „nejsem tak bohatá, abych si kupovala levné věci“.
    Tak nějak zatím lze hodnotit toto výběrové řízení.
    Hezký den.
    Anna Zborníková

    • Jan Hazlbauer napsal:

     O referencích nevím. Každopádně s výběrovými řízeními je to složité, například tohle pro nás dělala externí firma, ale tak jako tak se těžko stanovují jiná kritéria, než cena. Každopádně není žádný problém při nespokojenosti smlouvu vypovědět. Nakonec třeba dojdeme k tomu, že Prinsitt byl nejlepší volbou za dobrou cenu a že těžko najdeme lepší firmu. Ale na druhou stranu myslím, že je pro hodnocení trochu brzy. Jsou-li stížnosti na návštěvní knize, je to jen dobře. Lepší páku na ně mít nemůžeme. Při nejbližší příležitosti se na to podívám.

 7. Dobrý den, dovoluji si vstoupit do diskuse z trochu jiného úhlu pohledu – z perspektivy skupiny tvořící „propagaci a PR“ SNKK. Zveřejňování zápisů z komisí jsme měli v plánu. Nicméně jsme se za prvé dozvěděli, co popsal Honza výše (problém s uveřejňováním osobních údajů + „provizornost“ zápisů), za druhé jsme dospěli k tomu, že zápisy z komisí jsou bez vysvětlení či komentářů těžko čitelné.
  Proto jsme se rozhodli vytrvat u podoby, jakou prezentujeme ve Zpravodajích SNKK a oficiální zápisy z komisí uveřejňovat nebudeme.
  Je s tím spousta práce a efekt pro občany velmi malý. A nezapomínejte prosím na to, že i když máme svého zástupce v Radě MČ a dva v zastupitelstvu, jsme alternativa navíc, která zprostředkovává informace srozumitelnou formou, ale dle svých možností a nejlepšího svědomí. Nejsme a ani nebudeme oficiálním webem městské části. Nezbavujeme se tím své odpovědnosti – jen jsme zjistili, že transparentní obec není ta, která uveřejňuje zápisy z komisí. Proto naše stránky nebudou úložištěm oficiálních dokumentů z poradních orgánů Rady MČ – není to naším zájmem a ani to není v našich silách.
  SNKK je, jak avizujeme, skupinkou aktivních občanů, kteří ve svém volném čase nejen pokládají dotazy, ale i hledají odpovědi a řešení… ale ač jsme v „koalici“, nejsme stranou, která má v obci většinu. Nemáme většinu v Radě, ani úřednický aparát. Jsme tedy v pozici těch, kteří:
  – mají své zástupce v komisích
  – čímž se snažíme ovlivnit dění obce (nejvíce v komisích školství a ŽP)
  – skrze Radu MČ nahlížíme do správy obce a spolupodílíme se na řízení do té míry, jak nám to umožňuje náš mandát, odbornost díky našim profesím a náš volný čas
  – snažíme se o transparentnost uveřejňováním všeho důležitého, co se v obci děje, a to skrze naše média (Zpravodaj, www, FB)

 8. Anna Zborníková napsal:

  Mám ještě jeden dotaz. „Jedná se o novém způsobu zajišťování kulturních akcí v LD. Firma Sond-Expres zůstává dále v roli obstaravatele (správa objektu), objekt však už z důvodu nerentability nemá v nájmu a o jeho využití tak rozhoduje plně MČ. Podrobnosti dalšího využití ještě nejsou plně stanoveny.“ V této souvislosti se chci zeptat, kdo má v nájmu restauraci?

 9. Anna Zborníková napsal:

  Díky za informaci, ale firmu Sond-Expres spol. s r. o. vlastní a jediným jednatelem společnosti je pouze paní Eva Černá a to od roku 2004. Není to tajný, ale naprosto veřejně přístupný údaj na http://www.justice.cz, IČO: 63980053. Jsou zde zveřejněny i účetní závěrky.

 10. Anna Zborníková napsal:

  Dobrý den,
  neodpustím si ještě jednu drobnou poznámku. Bylo by vhodné prostudovat vnitřní právní předpisy obce. Ty jsou podle Vyhlášky 442/2006 Sb., příloha č. 1, bod 14.2.
  zveřejněny a dostupné na internetu MÚ Kbely.
  Pokud jste je tam nenašli, je někde chyba. Stejně jako se zveřejněním rozpočtů a skutečného čerpáné a usnesení ze zastupitelstva. Doporučuji prostudovat Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19 a výše uvedenou Vyhlášku 442/2006 Sb. Nezveřejnitelné jsou pouze údaje týkající se obrany státu. Pokud obhajujete, že se něco nemůže zveřejňovat, souhlasíte s porušováním zákona.
  Krásný večer.
  Zborníková

 11. Jan Hazlbauer napsal:

  Nesměšujme dvě věci. Co je nutné zveřejnit a co se nesmí zveřejňovat. Zápisy obsahující osobní údaje se zveřejňovat nemohou. To je jasné. Některé další věci je možné zveřejnit, ale ne vždy to je efektivní. Každopádně pokud nejsou k dispozici dokumenty, které jsou povinné (např. rozpočty, jak uvádíte), slibuji, že se na to podívám. Co se týká souhlasů s porušováním zákona, prosím Vás o konstruktivní přístup a ne o podobné provokativní narážky, jde nám oběma o dobro věci. Jen nepovažuji za fér takhle slovíčkařit a mít na mě stejné nároky jako na uvolněné radní (starostu a místostarosty), kteří nedělají nic jiného, než své funkce.

 12. Tomáš Hazlbauer napsal:

  Dobrý den,
  znovu ze svého úhlu pohledu připomínám, že SNKK je jakousi alternativou k současnému fungování v obci. Ano, do některých věcí máme možnost nahlížet, některé oblasti se snažíme skrze aktivitu v komisích pozitivně ovlivňovat a především se snažíme spoluobčany informovat. To, že uveřejníme vlastní zápis ze zasedání zastupitelstva neznamená, že jsme schopni řešit úplně všechno, co se v příspěvku a tím pádem v celém fungování obce objeví.

  Nezapomínejte prosím, že naši zastupitelé mají svá povolání a pracují pro obec, jelikože chtějí pomáhat. Pokud budete koukat na kohokoliv, kdo se podílí na chodu obce bez rozlišování toho, jaké jsou jeho možnosti (časové i rozhodovací) a jakou měl motivaci do politiky vstoupit, bude každý aktivní občan okamžitě po svém zvolení bestií, která porušuje zákony, hrabe si pro sebe peníze a vyhřívá se na výsluní…

  Každopádně děkujeme za podněty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *